TelefonFacebook

+420 608 822 250

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky při nákupu na e-shopu www.graphicfactory.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Graphic Factory, s.r.o., se sídlem Pod lipami 70, Praha 3 – Žižkov, IČO 28950615, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 155295 vedená u Městského soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).


Obecná ustanovení

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.

V případě potřeby (potvrzení objednávky, změny v objednávce, apod.) je kupující kontaktován emailem nebo telefonicky.

Pokud není u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu nebo jiných technických potíží, kupující je povinen se o ceně informovat. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na e-shopu www.graphicfactory.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Platba za zboží a dodací podmínky

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

O přijetí objednávky Vás budeme informovat emailem. Objednávky zařazujeme do výroby následující pracovní den. Výroba trvá max. 2 týdny. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zboží je placeno buď při převzetí dobírkou, nebo předem převodem na účet. Zboží rozesíláme po Česku a po Slovenské republice. Při zasílání zboží prostřednictvím PPL po Česku je dodací lhůta 1-2 pracovní den.

Odstoupení od kupní smlouvy

a) Odstoupení od kupní smlouvy (zákazník):

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.

Kupující má právo v případě nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží reklamovat a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží pokud je zboží v rozporu s objednávkou či vykazuje nějaké vady způsobené při výrobě. Kupující nemá právo reklamovat zboží a požadovat zpět peníze pokud je důvod nespokojenosti s výrobkem zapříčiněn špatnou objednávkou či např. zasláním nedostatečných podkladů pro tisk.

Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. PPL, případně jinému dopravci) nebo přímo prodávajícímu. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Peníze za zboží včetně zaplacených expedičních poplatků účtovaných při přepravě od prodávajícího kupujícímu budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet a to nejpozději do třiceti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Adresa pro případné vrácení zboží:

Graphic Factory, s.r.o.
Beranových 65
199 00 Praha 9 - Letňany

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

b) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny: 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech, když zaslané podklady nejsou dostatečné pro kvalitní výrobu produktu nebo údaje vyplněné zákazníkem jsou neúplné či nepravdivé.

 

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky nakupující zboží na IČ. Tuto možnost umožňujeme pouze u vybraných produktů, které jsou skladem dostupné v Česku a po předchozí dohodě.

Nastane-li taková situace, kupující je neprodleně kontaktován. Zaplatil-li již kupující část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající ihned o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena aktuální platná cena pro příslušnou objednávku.

Každou objednávku lze do 6 hodin od objednání zrušit telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby nebo číslo objednávky. V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Reklamace

Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.

Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - PPL a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně do a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení nutných dokumentů, řádně vyplněného a podepsaného reklamačního formuláře a zboží.

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

V případě výměny zboží na základě reklamace hradí výdaje na dopravu prodejce.

Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

Záruka

Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená, bylo přezváno zboží, předložena kopie dokladů o prodeji zboží a řádně vyplněný a podepsaný reklamační formulář. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem, špatným skladováním či používáním a běžným opotřebením. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů. 

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Graphic Factory, s.r.o., IČO 28950615, se sídlem Pod lipami 70, Praha 3 – Žižkov (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

a) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

b) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

c) Doba uchovávání údajů

Budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

d) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

e) Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

f) Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

g) Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou

adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Věrnostní program

Nákup v našem internetovém obchodě se Vám rozhodně vyplatí, stejně jako zachovat nám přízeň. Věrnostní program, tedy slevy, které jsme pro Vás připravili, se vztahují na veškerý sortiment a to včetně zboží výprodejového i akčního.

Pro zákazníky, kteří u nás nakoupí vícekrát, jsme připravili věrnostní program. Výše slevy se odvíjí od počtu učiněných a dokončených objednávek v našem obchodě. Časově není nijak omezena, takže pro získání slevy je třeba se zaregistrovat a poté už stačí se před každým vytvořením objednávky pouze přihlásit. Slevu zákazník získá až po vyřízení předchozí objednávky. Slevy budou přičteny, respektive cena snížena při odeslání Vaší zásilky. Výše slevy je zobrazena v profilu zákaznického účtu. 
Hodnota 1 bodu je 1 Kč. Body lze uplatňovat pouze jako slevu při další objednávce a není možno je vymáhat jiným způsobem.

Objem nákupu hodnota 1 bodu při objemu nákupu
0-100 Kč  - 0 Kč

100 - 1999 Kč - 100 Kč

2000 a více - 200 Kč

Hodnocení produktů - 2 body

Recenze produktu - 2 body

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.